Bylaws/ vedtekter

Vedtekter for foreningen Nepalimed Norway

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Nepalimed Norway – heretter kalt NMN. NMN er en frivillig forening stiftet torsdag 7. Mai 2015. NMN er landsdekkende med hjemsted i Trondheim, Sør-Trøndelag kommune.

§ 2. Formål
NMN jobber på et allmennyttig grunnlag med følgende formål:
1. Å bidrag til å utvikle helsesektoren i Nepal via samarbeidet med Dhulikhel Hospital og Kathmandu University.
2. Å fremme samarbeidet mellom Dhulikhel Hospital i Nepal og norske partnere
3. Å yte finansiell støtte til aktiviteter på og i tilknytning til Dhulikhel Hospital
4. Å yte faglig støtte til Dhulikhel Hospital, med fokus på undervisning, opplæring og forskning.

§ 3. Aktiviteter
NMN arbeider med følgende aktiviteter:
1. Formidling av kunnskap til den norske offentlighet om helsesituasjonen og helsesektoren i Nepal via informasjon om særlig Dhulikhel Hospital
2. Formidle kjennskap om resultater skapt av Dhulikhel Hospital gjennom de metoder og aktiviteter som benyttes av denne organisasjon
3. Bidra til å samle inn penger til formål definert i samarbeid med Dhulikhel Hospital
4. Prosjekter som bidrar til å styrke bærekraft og videre utvikling av Dhulikhel Hospital-organisasjonen og dens samarbeide med partnere i Nepal og internasjonalt

§ 4. Økonomi
1. NMN finansierer sine aktiviteter på følgende måter:
• Via medlemskontingenter
• Ved å innsamle midler fra offentligheten i Norge
• Ved å søke støtte fra offentlige og private kilder
• På enhver måte som er i overenstemmelse med NMNs formål og allmennyttige karakter
2. NMN utarbeider et årsregnskap som følger kalenderåret. Første årsregnskap dekker perioden fra NMNs stiftelse og frem til 31. Desember 2015. Regnskapet gjøres av en statsautorisert revisor.
3. NMNs styre passer på at NMN drives kostnadseffektivt. NMNs revisor instrueres til å forholde seg til foreningens kostnadseffektivitet.

§ 5. NMNs struktur
1. NMN er en medlemsforening. Medlemmer er den/ de personer, foreninger, organisasjoner og virksomheter som har innbetalt en årlig kontingent som styret fastsetter
2. Medlemskapet bortfaller, såfremt kontingent ikke er betalt 12 måneder etter forfall
NMNs arbeid kan også støttes ved bidrag av personer, foreninger, organisasjoner og virksomheter som ikke ønsker å være medlemmer.
3. Personer, foreninger, organisasjoner og virksomheter kan tegne sponsoravtaler for NMN og dermed Dhulikhel Hospital.

§ 6. Generalforsamlingen
1. NMNs øverste myndighet er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av september måned.
2. Generalforsamlingen utgjøres av medlemmer som har innbetalt kontingent innen forfall. Hvert medlem som har betalt kontingent innen forfall og som på generalforsamlingens tidspunkt har fylt 18 år har en stemme.
3. Dagsorden på den ordinære generalforsamlingen skal minst inneholde:
• Valg av ordstyrer
• Valg av referent
• Beretning om foreningens arbeide fra året som har gått, somt godkjennelse av dette.
• Godkjennelse av revidert årsregnskap
• Fremleggelse og drøftelse av budsjett
• Innkomne forslag
• Valg av styrerepresentanter og vararepresentanter
• Valg av statsautorisert revisor
4. Innkallelse med dagsorden skal sendes ut minst tre uker før generalforsamling
5. Innkomne forslag skal være mottatt av styret innen 15. April. Hvis forslaget mottas senere kan det fremdeles behandles på generalforsamlingen, såfremt forslaget mottas i så god tid at forslaget kan sendes med i innkallelsen.
6. Ekstraordinære generalforsamlinger skal avholdes når styret mener det er behov for det eller når en tredjedel av medlemmene – med angivelse av dagsorden – skriftlig begjærer det overfor styret. En ekstraordinær generalforsamling skal avholdes senest fem uker etter en slik anmodning og skal innkalles med minst tre ukers varsel.
7. Det utarbeides referat fra alle møter.
8. Beslutninger treffes ved enkelt stemmeflertall
9. Vedtektsendringer krever at 2/3 av generalforsamlingens fremmøtte medlemmer tiltrer forslaget.

§ 7. Styret
1. NMN ledes av styret som består av seks medlemmer, samt to varamedlemmer
2. Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, sekretær, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen. Gjenvalg er mulig.
3. Styret representerer NMN utad og er ansvarlig overfor generalforsamlingen for at NMNs aktiviteter utføres i henhold til NMNs vedtekter.
4. Styret holder minimum fire møter i året. Styret er beslutningsdyktig, når leder – eller i dennes fravær nestleder – samt ytterligere tre styremedlemmer er tilstede. Varamedlemmer kan uten stemmerett delta på møter. Beslutninger treffes ved enkelt stemmeflertall. Ved jevnt valg er leders – eller i dennes fravær nestleders – stemme avgjørende.
5. Formann, nestformann og økonomiansvarlig utgjør et forretningsutvalg, som står for den daglige ledelse av NMN, sammen med en ansatt prosjektkoordinator.
6. Styret kan nedsette arbeidsutvalg av medlemmer og/ eler eksterne kompetansepersoner til ivaretagelse av nærmere definerte oppgaver eller prosjekter innenfor NMNs formål.

§ 8. Oppløsing av NMN
1. Foreningen skal oppløses når minst ¾ av de fremmøtte medlemmer stemmer for det på to etterfølgende generalforsamlinger med minst seks måneders mellomrom.
2. Ved NMNs oppløsing skal evt. midler overføres til ?