Besøk til Dhulikhel Hospital og befaring av mulige prosjekter

I november var styreleder i NepaliMed Norway, Øystein Petter Nygaard, sammen med styremedlem Tore Solberg på besøk ved Dhulikhel Hospital. Reisen hadde særlig to formål:

  1. Å finne mindre, veldefinerte prosjekter som kan finansieres av Nepalimed Norway, der det er enkelt å synliggjøre nytteverdi og hva pengene konkret har blitt brukt til.
  1. Å skaffe informasjon om prosess og struktur knyttet til gjenoppbygging av Gaurischankar General Hospital i Dolakha som et mer langsiktig prosjekt.

Den politiske situasjonen i Nepal er for tiden meget anspent, da landet nylig har fått en ny grunnlov. Nepal skal bli en føderal stat, bestående av sju provinser og det er grensenedragningen mellom disse som for tiden utgjør den største politiske konfliktsaken i landet. Misnøye med dette og andre deler av den ny grunnloven har medført at India (uoffisielt) setter stor begrensninger på import av bensin og diesel. Kathmandu og områdene rundt, bl.a. veien ut til Dhulikhel, er preget av trafikkaos og kilometer lange køer ved bensinstasjonene. Sykehuset har for tiden heldigvis en egen drivstoff-kvote for å holde tjenestene i gang.

NepaliMed Norway besøkte ambassaden i Kathmandu sammen med en større delegasjon fra NTNU. Vi leverte årlig rapport på bruk av CT maskinen ved DH. Den ble, etter søknad fra leger fra NTNU/St. Olavs Hospital og Universitetet i Nord-Norge, 50 % finansiert av Den norske ambassaden i Kathmandu i 2013. De resterende 50% stod Verdensbanken for. I rapporten ble det lagt spesiell vekt på nytten av CT maskinen i ukene etter jordskjelvet, da den jobbet døgnet rundt og var helt avgjørende for diagnostikk og behandling av jordskjelvofre. Under besøket fikk NepaliMed Norway også avklart at ambassaden definerer Dhulikhel Hospital som en etablert samarbeidspartner, slik at sykehuset ikke rammes av nye regler om at det ikke skal inngås samarbeid med nye partnere i Nepal.

Tiden ved Dhulikhel Hospital ble brukt til diverse møtevirksomhet, opplæring, forskningsprosjekter, planlegging av studentbesøk fra NTNU og klinisk virksomhet på operasjonsstua. Siste dag hadde organisasjonen også et møte med leder for Nepalimed Denmark, Henning Nilaussen. Nilaussen er utdannet økonom og bistår Dulikhel Hopsital i etablering av bedre styringssystemer for finans og HR-virksomhet. På vegne av NepaliMed Denmark har han utarbeidet liste med krav som Dulikhel Hopsital må oppfylle for å kunne imøtekomme krav til god finansstyring og transparens knyttet til bistandsprosjekter. Hans inntrykk var at rutinene på disse områdene er underutviklet etter vestlig standard, men at de nå er inne i en god prosess for å forbedre rutinene og lage gode organisasjonskart. Vi har fått en kopi av spesifikasjonen til NepaliMed Denmark. Nilaussen ga ellers klart utrykk for at han ikke hadde kommet over forhold som kunne gi mistanke om korrupsjon under sitt arbeid på DH.

Av mindre, veldefinerte prosjekter fikk NepaliMed Norway presentert to konkrete forslag av ledelsen ved Dhulikhel Hopsital, Dr Koju og Dr Dipak Shrestha:

  1. Etablering av gangvei/kulvert til og fra OPD bygget
  1. Innkjøp av nye respiratorer til intensivavdelingen. Vi fikk opplyst at per i dag har sykehuset to fungerende respiratorer på intensiv og en på barneintensiv. Det finnes flere defekte som brukes som delelager.

Behovet for 5 nye respiratorer ble presentert. Kostnad for en respirator innkjøpt fra Tyskland er oppgitt å være ca. 20000 Euro.

NepaliMed Norway besøkte også Gaurishankar General Hospital Dolakha (GSGH). Sykehuset har inntil nylig blitt drevet av en GP (general practitioner) og 3 nyutdannede leger som et privat sykehus (med minimal støtte fra Nepalese Epilepsy Association-NEA). Inntektene har tidligere kommet fra pasientbehandling og salg av medisiner. GP’en har drevet noe kirurgisk virksomhet, primært nød-prosedyrer.

Sykehuset ble formelt overtatt av Dhulikhel Hospital for ca. 3 mnd. siden. Vi hadde med to leger fra Dhulikhel Hospital som skulle begynne å arbeide på sykehuset. Vi fikk en gjennomgang av planene for sykehuset i plenum og har fått forståelse for at sykehuset administrativt nå drives av Dhulikhel Hospital.

Planen der er å rive den gamle hovedbygningen til GSGH . Gjenreisningen av GSGH vil foregå stegvis og det er planlagt en opprustning fra 15-50 senger, to operasjonsstuer, sterilsentral, røntgenavdeling, fødestue og undervisningslokaler for forebyggende helsearbeid.

Dette prosjektet har etter vår mening følgende positive og negative/usikre sider.

Behovet for et sykehus med poliklinikk, sengeavdeling, fødestue og tilbud om medisinsk behandling er åpenbar i dette området. Landsbyene i dette området ble betydelig skadet under jordskjelvet og det eneste helsetilbudet de første dagene etter skjelvet var GSGH med lokalt personell.

Sykehuset ligger sentralt plassert i et område der det bor ca. 400000 mennesker, det har vært i drift i mange år og er velkjent i området. Vi fikk inntrykk gjennom samtaler med flere lokale personer at sykehuset har god støtte i befolkningen, uten at vi har undersøkt dette systematisk.

Det vil sannsynligvis bli etablert et sykehus av tilsvarende størrelse ikke så langt unna – dette er imidlertid ikke nødvendigvis negativt – med et godt samarbeid mellom institusjonene kan disse utfylle hverandre og pasientgrunnlaget er uansett tilstede.

Etablering av GSGH er imidlertid et betydelig løft økonomisk i en periode der flere andre «outreach centers» er påført skade i jordskjelvet.

Styret i Nepalimed Norway er nå i dialog med Dhulikhel Hospital vedrørende Gaurichankar General Hospital i Dholakha. Vi avventer noe mer informasjon før vi vil ta endelig stilling til om dette skal være fokus for vår langsiktige støtte. Vi vil også etablere kontakt med Nepalimed Denmark vedrørende om det foreligger konkrete planer for å skaffe brukte respiratorer fra danske sykehus til Dhulikhel, før vi eventuelt begynner lignende arbeid.

Det er anskaffet brukte kuvøser og anestesibord fra St. Olavs Hospital. Dette er definerte behov fra Dhulikhel Hospital og vi arbeider nå med å kartlegge transportutgifter for å få fraktet utstyret til Nepal.